Milieu onderzoek
Bodem sanering

Bodem sanering

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door onze procesgecertificeerde medewerkers; volgens onze procescertificaten BRL-SIKB 2000 en BRL-SIKB 7000.

Voorbeelden van onze activiteiten binnen deze regelingen zijn:

  • Het verrichten van bodem- en grondwatersaneringen;
  • Het opstellen van een plan van aanpak, saneringsplan;
  • Bodembescherming;
  • Vloeren/inspecties;
  • Second opinion;
  • Vergunningen / aanvragen.
Zoals vermeld beschikken wij in dit kader over het procescertificaat voor ‘Uitvoering van bodemsanering met conventionele methoden’, de BRL-SIKB 7000.

Bodemsaneringen worden uitgevoerd volgens alle geldende voorschriften en eisen overeenkomstig wet- en regelgeving. In verband met de wettelijk vereiste functiescheiding tussen de uitvoering van bodemsaneringen en de eveneens vereiste milieukundige begeleiding, beoordeling en rapportage van de werkzaamheden (BRL-SIKB 6000) dienen deze aspecten door onafhankelijke partijen te worden uitgevoerd. Naast een doelmatig uitgevoerde sanering is er bijzondere aandacht voor het correct afvoeren en verwerken van (verontreinigde) afvalstoffen door hiervoor erkende verwerkers.

Projecten m.b.t. bodem sanering

Bekijk enkele van onze reeds gerealiseerde projecten.